Inhoud

Veel gemeenten staan voor grote financiële uitdagingen. Steeds meer gemeenten lopen tegen de grenzen van de begroting aan. De tekorten binnen het sociaal domein remmen investeringen af. Hoewel de ambities groot zijn nemen de middelen hard af om daar op een verantwoorde wijze invulling aan te kunnen geven. De toename van de schuldpositie stelt gemeenten voor vragen rond de financierbaarheid van investeringen en lastige afwegingen rond de inzet van beschikbare middelen.

Het is belangrijk de wereld van baten en lasten (begroting) en de wereld van de uitgaven en inkomsten (kasstromen en liquiditeitsprognose) goed bij elkaar brengen. Inzicht in de verbanden daartussen leidt tot betere besluiten. Huidige financieringsvraagstukken vragen om strategisch inzicht, benoemde risico’s en onderbouwde adviezen en voorstellen.

Wil jij meer kennis krijgen op het gebied van financiering, garanties, borgstellingen en de risico’s die daarbij spelen? Wil je sparren met vakgenoten over actuele vraagstukken en leren van elkaar? Wil jij je ook verder ontwikkelen als gesprekspartner en adviseur van college- en raadsleden op dit terrein?
Een korte uitleg van relevante begrippen krijg je mee als opfrisser, zoals:

• Leningen en beleggingen
• Garanties en borgstellingen
• Kasgeldlimiet en Renterisiconorm
• Schatkistbankieren
• Kredietfaciliteiten en Cash Management
• Financieringsrisico en renterisico

We gaan er vanuit dat je bekend bent met de hoofdlijnen van de kaders vanuit het BBV, wet FIDO en Ruddo. We gaan er van uit dat je die hebt gelezen voor de trainstorm.

Doelgroep

Controllers, (strategisch) financieel adviseurs, treasury adviseurs, business controllers.

Programma

Inloop 09.00

Start 09.30

09.30 – 10.15 Hoe houdbaar zijn onze gemeentefinanciën ?
• Wat is ‘houdbare financiën’ en hoe stuur je daarop? Hoe doe jij dat?
• Dekking en financiering
• Diverse financieringsvormen met bijbehorende risico’s
- leningen
- garanties
- waarborgen
- financiering door derden

- voorfinanciering in het zorgdomein: hoe bepaal je de financiële risico’s? In welke gevallen wel voorfinancieren en wanneer niet? Wat spreek je af met je zorgaanbieders vanuit treasury oogpunt?

Treasury advisering gaat verder dan alleen leningen aantrekken en aflossen.
Wat is een goede advisering vanuit treasury oogpunt?

10.15– 11.30 In groepjes brainstormen over casuïstiek
Dit doen we onder het genot van koffie en thee. De te bespreken casuïstiek wordt aangebracht door de deelnemers. Zo krijg je als deelnemer direct input voor jouw advies. Bijgaand vind je voorbeelden van een casus:

Voorbeeld case 1: Uitbesteden van de financiering van al het maatschappelijk vastgoed aan een stichting? Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en komen met een onderbouwd advies, voorzien van de risico’s en eventuele alternatieven.
Voorbeeld case 2: Vanuit de samenleving komen er vragen of de gemeente de onderwijshuisvesting wil onderbrengen in een stichting. Dat bespaart financieringslasten. Het enige wat de gemeente moet doen is garant staan voor de leningen van in totaal ca € 50 miljoen. De wethouder vraagt jou te komen met een advies waarin haar visie stevig wordt onderbouwd. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en komen met een onderbouwd advies, voorzien van de risico’s en eventuele alternatieven.
Voorbeeld case 3: Vanuit de samenleving komt een voorstel. Een groep inwoners wil met de hele straat een financiering van de gemeente om hun straat energieneutraal te maken. Alle bewoners willen daar aan mee betalen via een heffing aan de gemeente. Zelf hebben zij onvoldoende eigen kapitaal om alle woningen energieneutraal te maken. Het gaat in totaal om een bedrag van ca € 20 miljoen. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en komen met een onderbouwd advies, voorzien van de risico’s en eventuele alternatieven.

Voorbeeld case 4: financieringsproblemen in de jeugdzorg. De Jeugdzorg kent momenteel diverse financieringsvormen. In een gemeente wordt samengewerkt met een paar grote zorgaanbieders. Een van de grote aanbieders heeft liquiditeitsproblemen. Gemeenten worden verzocht om forse voorschotten over te maken zodat de jeugdhulp doorgang kan vinden. Men geeft aan dat de liquiditeitsproblemen van tijdelijke aard zijn en dat we samen niet willen dat jongeren in de kou komen te staan. Als treasury adviseur wordt om jou advies gevraagd. Wat neem je mee in je overwegingen, je advies en welke risico’s benoem je zowel financieel technisch, inhoudelijke als politiek.

Voorbeeld case 5: We hebben een financieringstekort! De gemeente wordt bij de jaarrekening geconfronteerd met een groot boekhoudkundig tekort. Had dit eerder geprognotiseerd kunnen worden? Wat is de rol van treasury, en kasstroomprognoses, hierin? Kan treasury hierin een signalerende functie hebben?

11.30 – 12.15 Presenteren van adviezen
Alle drie de groepen presenteren hun advies op de besproken case. Deze worden plenair besproken. Samen komen we verder. Wil jij jouw case besproken hebben? Dat kan door die in te dienen bij inschrijving.

12.15 – 13.00 Lunch en netwerken

13.00 – 13.45 Werken met prognoses in begroting en jaarrekening
• BBV notitie balansprognose en EMU saldo: indirect nieuwe aandacht voor treasury?!
• Balansprognose, Financiële kengetallen, Liquiditeitsprognose en EMU saldo
• Werken met een kasstroomprognose: waar gaat het nu echt om?
• Werken met scenario analyse: hoe doe jij dat?
• Wat is een goede schuldquote en solvabiliteit ? Leer jouw verhaal vertellen en standpunten innemen.

13.45 – 14.45 Brainstorm in groepjes
• Groep 1: We willen de schuldquote verlagen. Hoe dan?
• Groep 2: Begroten en monitoren van investeringen: hoe doe jij dat?
• Groep 3: Hoe neem jij kengetallen mee in de begroting zodat alles op elkaar aansluit?
En wat als dat niet klopt voor je gevoel?

14.45 – 15.00 Benen strekken en wat drinken

15.00 – 15.30 Terugkoppeling uit de brainstorm en plenaire discussie

15.30 – 16.00 Wrap up en afsluiting
* lessons learned, wat neem jij mee uit deze dag?
* Welke vraagstukken heb je nog na deze dag?

Praktische informatie

Datum

dinsdag 8 oktober 2019

Kosten

€ 399,- (excl. btw)

Aantal deelnemers

max. 25

Locatie

Nijkerk

Sprekers

Hans Visser

Senior Manager afdeling Public Sector bij Zanders Treasury and Finance Solutions

Hilko de Boer

Interim adviseur en eigenaar Finolia

Over deze trainers

Hans Visser werkt sinds 1998 bij Zanders als specialist op het gebied van treasury- en financieringsvraagstukken binnen de afdeling Public Sector. Hans heeft ruime ervaring met advisering over treasuryvraagstukken in brede zin bij gemeenten, woningcorporaties, provincies, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Hans heeft een gevarieerde actieve portefeuille van klanten en opdrachten. Bij meerdere klanten is hij onafhankelijk extern deskundige lid van de treasurycommissie.

Hij is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voordat Hans consultant werd bij Zanders was hij onder meer werkzaam als bedrijfseconomisch beleidsmedewerker bij een elektriciteitsproducent en als treasurer bij een grote Randstedelijke woningcorporatie. Hans treedt regelmatig op als spreker en docent bij seminars en trainingen. Hij heeft onder meer colleges gegeven over treasuryvraagstukken binnen de opleidingen Corporaties & Vastgoed en Overheid & Vastgoed bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

Hilko de Boer heeft 20 jaar gewerkt binnen het bedrijfsleven, onder andere als controller, business controller en cash manager. Vanaf 2010 is hij werkzaam binnen de lokale overheid als strategisch financieel adviseur en controller. Hij is mede -initiatiefnemer van het prognose model gemeenten (www.gemeentemodel.nl) waarin balansprognoses, kengetallenprognoses, emu saldo en kasstroomprognoses integraal samenkomen. Hilko spreekt regelmatig voor groepen en neemt deelnemers graag mee vanuit de inhoud naar een visie, waarbij hij graag mag prikkelen zaken van een andere kant te bekijken dan gebruikelijk. Daarbij gebruikt hij graag de kennis die veelal aanwezig is bij de deelnemers zelf.

 

Locatie

Adres

Congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk

Parkeren

U kunt parkeren bij het congrescentrum of in parkeergarage ‘De Oosterpoort’ (Vetkamp 1, 3862 JM Nijkerk).

Openbaar vervoer

Congrescentrum De Schakel ligt op 300 meter lopen vanaf station Nijkerk.

Informatie

Na inschrijving ontvangt u een factuur ter bevestiging. Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, kunt u zich laten vervangen door een collega. De wijziging van deelname hoeft u niet vooraf te melden. Dit kunt u op de dag zelf aangeven. 

Inschrijven

Er zijn geen tickets meer beschikbaar.