ALGEMENE VOORWAARDEN
Finoliaportaal.nl

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website finoliaportaal.nl waar de Klant
toegang tot heeft om gebruik te maken van de Dienst.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Content: het geheel aan informatie dat door Finolia via de Website aan de Klant ter
beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot trainingen, video’s,
teksten en de lay-out van de Dienst.
Dienst: Finolia portaal; het aangeboden online platform waarop trainingen worden
aangeboden die leden van het portaal kunnen volgen en waarop leden van het portaal zich kunnen aansluiten bij een netwerk van andere leden.
Netwerk: het netwerk op Finolia portaal waar Klanten zich bij kunnen aansluiten en waarop
Klanten en Finolia informatie kunnen delen, nieuwsberichten plaatsen en discussies voeren.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content en het Netwerk.
Klant: de natuurlijk persoon, het overheidsorgaan, het bedrijf of de instelling waarmee door
Finolia een Overeenkomst wordt gesloten.
Finolia: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Finolia B.V. (nummer handelsregister: 82849617)
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Finolia en de Klant op grond waarvan Finolia zich
verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Finolia en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de
zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Website: het platform van Finolia dat via de website www.finoliaportaal.nl en
onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst
1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals
omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie en betaling direct toegang tot de
Dienst.
2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
3. Finolia heeft het recht om een klant de toegang tot de Dienst te weigeren om haar moverende reden. Dit geldt in ieder geval voor medewerkers van of betrokkenen bij organisaties, die zelf trainingen en/of opleidingen aanbieden (of daartoe plannen hebben) op het gebied van overheidsfinanciën. Eén en ander in de breedste zin. Na weigering van toelating
wordt de inschrijving geannuleerd en het eventueel betaalde lidmaatschapsgeld gerestitueerd.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst
1. De Dienst bestaat er uit dat de Klant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant
trainingen kan volgen via de Content op de Website en zich kan aansluiten bij het Netwerk.
2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Finolia aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk,
niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studie- en netwerkdoeleinden.
3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor
rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het
gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via het Netwerk niet:
a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Finolia;
c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die
een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk
kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
d. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte
Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Finolia hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
f. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Finolia, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
g. inbreuk maken op de rechten van Finolia en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
i. de belangen en goede naam van Finolia kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst
1. Finolia levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Finolia
geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen
en/of storingen toegankelijk zijn. Finolia is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
3. Finolia is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en
zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de
Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
4. Finolia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling
1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Finolia vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven wordt over
alle tarieven BTW in rekening gebracht, en eventuele andere heffingen van overheidswege.
2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat Finolia gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord
wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de
datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke
betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden
betaald, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Indien na het verstrijken van de termijn door Finolia nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is
vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de
wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling
nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Finolia de vordering uit handen geven. In
dat geval komen alle door Finolia gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag,
met een minimum van EUR 50,-. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting
worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.
5. Ingeval van verzuim is Finolia gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik
van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
6. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting
niet op.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
1. Finolia, haar personeel en/of voor Finolia werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
2. De Klant geeft Finolia volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de
Dienst.
3. De klant stemt er mee in dat de persoonsnaam (gebruikersnaam) op de website zichtbaar is, ook voor niet-leden van het netwerk.
4. Indien de klant het eigen profiel aanvult met een portretfoto stemt hij/zij er mee in dat deze zichtbaar is op de website, ook voor niet-leden van het netwerk.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom
1. Het Intellectueel Eigendom berust bij Finolia en/of de (rechts)personen waarmee Finolia daartoe een overeenkomst heeft gesloten. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om
enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finolia:
a. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
b. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
c. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
d. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen
1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content, het Netwerk en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Finolia geeft geen
garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Finolia is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. In het geval dat Finolia voor schade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
a. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld
gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en
b. De door de Klant in het lopende kalenderjaar aan Finolia betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Finolia is voortgevloeid.
2. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende
personeel van Finolia geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet.
3. De aansprakelijkheid van Finolia strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Finolia verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Finolia
of die door Finolia zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 10 – Duur en opzegging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar en wordt telkens automatisch jaarlijks verlengd met één jaar. De Klant kan de Overeenkomst slechts opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’.
2. Finolia is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door Finolia is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van
opzegging verschuldigd.
3. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Finolia ten dienste staan, is Finolia te allen
tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst
(tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of
blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en
te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
a. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
b. Finolia van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Finolia of derden kunnen
toebrengen;
c. De klant werkzaam is als medewerker van of betrokken is bij een organisatie die zelf
trainingen en/of opleidingen aanbiedt (of daartoe plannen heeft) op het gebied van
overheidsfinanciën. Eén en ander in de breedste zin.
4. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.
Finolia verwijdert bij opzegging het Account. Finolia is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht
1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Finolia en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door Rechtbank Gelderland.