Het Besluit Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVw) beschrijft waar de begrotings- en jaarrekeningsstukken van waterschappen aan moeten voldoen.

Tegelijkertijd biedt het BBVw veel ruimte om als waterschap zelf keuzes te maken. Het is voor (nieuwe) medewerkers en algemeen en dagelijks bestuurders belangrijk dat ze op hoofdlijnen het BBVw kennen, begrijpen hoe dat hun dagelijks werk voor het waterschap raakt en na te denken wat het beste werkt in hun waterschap.

Deze incompany basistraining helpt je daarbij. Een ervaren trainer die thuis is in de wereld van het waterschap neemt je mee in de essentie van het BBVw.
De inhoud wordt afgestemd op het niveau van jouw medewerkers en de vraagstukken en casusistiek binnen jouw waterschap, zodat je daar in de dagelijkse praktijk direct voordeel van hebt.
De training vindt plaats op locatie bij jouw waterschap, of naar wens op een externe locatie.

Liever een kortere training of een grotere deelnemersgroep? We kijken graag samen met je naar de mogelijkheden. 

Inleiding

 • Financiële functie in relatie met wetgeving (o.a. Waterschapswet) en organisatie
 • P&C cyclus
 • BBVw wet en regelgeving
 • Wijzigingen regelgeving BBV en BBVw (integratie voorstellen)
 • Programmabegroting en paragrafen
 • Financiering
 • Financieel toezicht

Verantwoording, kostenverdeling en rente

 • Stelsel van baten en lasten
 • Jaarrekening
 • Accountant
 • Kostenverdeling en verwerking
 • Verantwoording rente (inclusief omslagrente)

Balans, reserves en voorzieningen, investeringen

 • Samenstelling balans
 • Waarderingsgrondslagen
 • Reserves en voorzieningen
 • Waarderen investeringen
 • Activering en afschrijving
 • Investeringen en onderhoud
 • Saldobepaling, boekhoudkundige verwerking reservemutaties, kapitaallasten en reserves

Lasten en baten

 • Kosten toedelingsverordening
 • Inkomstenbronnen / belastingverordening
 • Projectmanagement en projectcontrol
 • Financiering / treasury
 • Financiële positie (netto schuldquote)

Actualiteiten BBV

 • Actualiteiten BBVw
 • Incidentele baten en lasten
 • Beleidsindicatoren / effectindicatoren
 • Presentatie resultaatbestemming en resultaatbepaling
 • Accountantscontrole
 • BBVw-proof maken begroting/jaarrekening

Maatwerk

De trainingen worden incompany op maat gemaakt. Daarbij gebruiken wij uw eigen documenten zodat het geheel aansluit bij uw eigen praktijk. Daarnaast brengen wij inspirerende voorbeelden mee vanuit andere organisaties om zo uw beeld te verbreden.

Jan de Reuver

Jan de Reuver is trainer op het gebied van overheidsfinanciën, belastingen, bedrijfsvoering, AO/IC en risicomanagement. Hij was tot 2020 als Coördinator Financieel Toezicht Lagere overheden (FTO) verbonden aan de provincie Utrecht.

Tijdens de BBV-training (basis) houden we ons aan de RIVM-richtlijnen en nemen we diverse extra voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen tegen te gaan. Graag gaan we samen met jou in overleg hoe we dit het beste kunnen organiseren binnen jouw gemeente. Indien gewenst kan Finolia ook zorgen voor een externe locatie, waar de bijeenkomst op een veilige en verantwoorde wijze kan doorgaan.