What’s in a name…

Tijdens een recente bijeenkomst van het auditcomité werd een leuke vraag gesteld:
“Wat betekent dat eigenlijk: Finolia?” Ik vroeg de vragensteller: “Wat dénkt u dat het betekent?” Het antwoord van het raadslid verraste me: “Het lijkt iets met financiën te maken te hebben, en misschien ook iets met bloemen. Het lijkt alsof het gaat om het creëren van iets moois en kleurrijks met financiën, net zoals bij bloemen.”

De spijker op zijn kop!

Bij Finolia stellen wij dat geld een hulpmiddel is om prachtige maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Die doelen mogen zeker kleurrijk en inspirerend zijn. Bij Finolia vinden we het essentieel om gemeentefinanciën zorgvuldig te plannen en verantwoorden. Zonder dat geld zélf het hoofddoel wordt.

Steeds meer gemeenten richten zich op twee belangrijke pijlers: Waardebehoud en Waardecreatie

Wat betekenen deze termen en hoe worden ze toegepast in de planning en control?

    1. Waardebehoud betekent dat we bestaande waardevolle zaken, zo lang mogelijk behouden en benutten. We denken na over hergebruik, reparatie, renovatie en recycling van producten en materialen. We streven ernaar dat gebouwen en infrastructuur zoveel mogelijk flexibel, modulair en demontabel zijn, met een lange levensduur en lage onderhoudskosten. Hierdoor verminderen we verspilling, vervuiling, milieuschade en kapitaalverlies. Ook ontwerpen we de ruimte zó, dat deze langdurig waardevol blijft voor inwoners en organisaties. Ook investeren we steeds meer in het behouden van opgebouwde sociale, emotionele, ecologische en culturele waarde. En vergeet niet de diensten die we blijven aanbieden aan inwoners en bedrijven. Om deze waardevolle voorzieningen te behouden is structureel budget nodig. Geld is een schaars goed dat we maar één keer kunnen uitgeven. Het is dan ook belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar welke waarde we op welk niveau willen aanhouden, en hoeveel geld we daar voor over hebben.

    2. Waardecreatie betekent dat we nieuwe waarde aan de samenleving toevoegen. Dit doen we door nieuwe, innovatieve vormen van circulaire ontwikkeling, bouw en werkmethoden te omarmen. We streven niet alleen naar economische waarde, maar ook naar sociale, ecologische en culturele waarde. Dit betekent dat we producten, materialen, diensten, gebouwen en infrastructuur ontwerpen die het welzijn, de gezondheid, de veiligheid en de betrokkenheid van gebruikers bevorderen. We willen een hoge kwaliteit, lage milieubelasting en positieve maatschappelijke impact bereiken. Digitalisering van onze diensten speelt daarin een steeds belangrijkere rol. 

  1.  

Begroten en verantwoorden van waarde vereist een holistische aanpak, en een andere manier van werken. We kijken naar het geheel. En dat is anders dan de som van verschillende onderdelen.

In de planning en control van een gemeente worden waarde-behoud en waarde-creatie weerspiegeld in de gestelde doelen.

Een gemeente kan bijvoorbeeld als doel hebben om de CO2-uitstoot te verminderen, de biodiversiteit te vergroten, werkgelegenheid te stimuleren of sociale cohesie te versterken. Deze doelen zijn gericht op het behouden of creëren van waarde op verschillende gebieden.

Het vaststellen van indicatoren om de voortgang van deze doelen te volgen, en het regelmatig voeren van discussies over de interpretatie van cijfers en indicatoren, zijn van groot belang.

Door het gesprek te voeren merken we of we ons geld goed uitgeven en de totale waarde voor inwoners, bedrijven en betrokkenen behouden blijft en/of zelfs groeit. Zie het als een soort aandeelhouderswaarde…maar dan net even anders, want soms is waarde niet in geld uit te drukken.

 

Doelgericht risicomanagement is essentieel als we waardevol begroten.

Hierbij analyseren we kansen en bedreigingen in relatie tot het realiseren van doelen die gericht zijn op waarde-behoud en waarde-creatie.

Dit wordt steeds belangrijker vanwege de stapeling van ambities, taken vanuit het rijk, tegenstrijdige belangen en complexe opgaven die een integrale aanpak vereisen. En dat  allemaal met beperkte middelen en een beperkt aantal mensen die hier uitvoering aan kunnen geven.

In dit proces moeten bestuurders beslissen welke waarden ze willen ondersteunen en in welk tempo.

Planning en control speelt een centrale rol in het versterken van bestuurlijke besluitvorming en verantwoording, waarbij risicomanagement een integraal onderdeel vormt.

Wil je meer leren over het sturen en monitoren van publieke, maatschappelijke waarde?
Schrijf je dan in voor ons webinar over Doelgericht Risicomanagement op 2 februari 2024.
Het belooft een boeiend evenement te worden!

Meld je hier aan voor het webinar doelgericht risicomanagement

Meld je hier aan als lid van het Leernetwerk Planning en control binnen het Finoliaportaal